Хууль, эрх зүйБАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ


101 дүгээр зүйл. Байгаль орчны аудит


Байгаль орчны аудитыг байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ  эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ. 


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТЫН ОНЦЛОГ
 • Аливаа учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх замаар байгаль орчныг хамгаалах боломж олгодог;

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагыг байгаль орчны бохирдол, доройтлоос үүдсэн ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс сэргийлдэг;

 • Байгалийн нөөц, баялгийн тогтвортой ашиглалт, ногоон хөгжлийн бодлогыг төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр хангадаг;

 • Аж ахуйн нэгж өөрийн дотоод үйл ажиллагаандаа төрийн оролцоогүй хөндлөнгийн хараат бус аргаар хяналт, мониторинг хийх боломж олгодог;

 • Хариуцлагын тогтолцоог урьтал болгодоггүй, хуулийн хариуцлага тооцохгүй. 
зэргээрээ Мэргэжлийн Хяналтын Байгууллага, төрийн аудитын байгууллагаас хийдэг хяналт шалгалт, санхүүгийн аудитаас ялгаатай юм. 
Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
 • Утас:
 • Имэйл:

Get in Touch

 • Address:
 • Phone:
 • E-mail: