Зорилго

Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, байгаль орчныг хамгаалах, баялгийг зохистой ашиглахад чиглүүлэх үүднээс байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжид байгаль орчны үнэ цэнийг тогтоож, аудит хийн, тухайн байгууллагын экологи-эдийн засгийн ухамсарыг дээшлүүлэх, улмаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй аргаар үйлдвэрлэл явуулах, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд нь туслах зорилготой. 

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: