Хууль, эрхзүй

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 10 1 дүгээр зүйл.
Байгаль орчны аудит Байгаль орчны аудитыг байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.

Цааш унших

Чадавхи

Манай компани байгаль орчны салбарт 5 болон түүнээс дээш жил ажилласан, мэргэжлийн арвин туршлагатай боловсон хүчнээр хангагдсан бөгөөд байгаль орчны аудитын үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

Цааш унших

Бид дараах үйлчилгээг үзүүлнэ

Байгаль орчны аудит хийх;
 Байгаль орчны талаар зөвлөгөө өгөх;
 Байгаль орчин, экологийн чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх;
 Иргэдийн экологийн боловсрол, аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны аудитын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор урт болон богино хугацааны сургалт, семинар зохион байгуулах;
 Хүрээлэн буй орчны төлөв байдлын шинжилгээ хийх;
Байгаль орчны аудит хийх;
 Байгаль орчны талаар зөвлөгөө өгөх;
 Байгаль орчин, экологийн чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх;
 Иргэдийн экологийн боловсрол, аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны аудитын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор урт болон богино хугацааны сургалт, семинар зохион байгуулах;
 Хүрээлэн буй орчны төлөв байдлын шинжилгээ хийх;

Цааш унших

Бидний зорилго

Манай компанийн зорилго хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, байгаль орчныг хамгаалах, баялгийг зохистой ашиглахад чиглүүлэх үүднээс байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжид байгаль орчны үнэ цэнийг тогтоож, аудит хийн, тухайн байгууллагын экологи, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх, улмаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй аргаар үйлдвэрлэл явуулахад нь туслах, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд нь туслахад чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Байгаль орчны аудит нь

Аливаа учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх замаар байгаль орчныг хамгаалах боломж олгодог;
 Байгалийн нөөц, баялгийн тогтвортой ашиглалтыг төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр хангадаг;
 Аж ахуйн нэгж өөрийн дотоод үйл ажиллагаандаа төрийн оролцоогүй хөндлөнгийн хараат бус аргаар хяналт, мониторинг хийх боломж олгодог;

Цааш унших

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн бус байгууллага юм. Үүнд:

Байгаль орчны аудитын сургалт зохион байгуулах
Байгаль орчны салбарын гүнзгийрүүлсэн сургалт, олон улсын сургалтуудад суралцахад зуучлах...

Цааш унших

Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
  XIII хороо, Оюутны гудамж 14-3
  МУИС-ийн VII байр, 205 тоот
 • Утас:
  96165230, 91993096
 • Имэйл:
  comptest@eaamongolia.org

Get in Touch

 • Address:
  Ulaanbaatar city, Sukhbaatar district
  13th khoroo, Student Street 14-3
  7th building of National University of Mongolia, #205
 • Phone:
  96165230, 91993096
 • E-mail:
  comptest@eaamongolia.org