Байгаль орчны аудит нь

 Аливаа  учирч  болох  эрсдэлээс урьдчилан  сэргийлэх  замаар байгаль  орчныг  хамгаалах  боломж олгодог; 

  Байгалийн  нөөц,  баялгийн тогтвортой ашиглалтыг төр, хувийн хэвшлийн  хамтын  ажиллагааны үндсэн дээр хангадаг; 

  Аж  ахуйн  нэгж  өөрийн  дотоод  үйл ажиллагаандаа  төрийн  оролцоогүй хөндлөнгийн  хараат  бус  аргаар хяналт,  мониторинг  хийх  боломж олгодог; 

  Сайн дурын, хараат бус зарчим дээр суурилдаг; 

  Хариуцлагын  тогтолцоог  урьтал болгодоггүй зэргээрээ  Мэргэжлийн  хяналтын байгууллага,  төрийн  аудитын байгууллагаас  хийдэг  хяналт  шалгалт, санхүүгийн  болон  гүйцэтгэлийн аудитаас ялгаатай юм. Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: