Хууль, эрхзүй

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 10 1  дүгээр зүйл.Байгаль орчны аудит Байгаль  орчны  аудитыг  байгалийн  нөөц, баялгийг  ашиглан  үйлдвэрлэл,  үйлчилгээ  эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр  жил  тутам  хийлгэж,  холбогдох  дүгнэлт, зөвлөмж  гаргуулан  хэрэгжүүлэх  бөгөөд зөвлөмжид заасан хугацаанд тайлангаа аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ. Бидний тухай

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн Бус Байгууллага юм..

Гишүүнээр элсэх
Сургалтанд суух
Форум

Холбоо барих

  • Манай хаяг:
  • Утас:
  • Имэйл:

Get in Touch

  • Address:
  • Phone:
  • E-mail: